Kategorie „B” Führerschein Prüfung

Die praktische Prüfung besteht aus zwei Teilen:

Übungsplatz, auf dem die Prüfungsaufgaben Nr. 1, 2 und 7 durchgeführt werden, d. h.

a. Aufgabe Nr. 1 – Vorbereitung auf die Fahrt, Überprüfung des technischen Zustands grundlegender Fahrzeugelemente, die direkt für die Fahrsicherheit verantwortlich sind, b. Aufgabe Nr. 2 – Anfahren und Fahren in Fahrspuren vorwärts und rückwärts, c. Aufgabe Nr. 7 – Anfahren vorwärts am Hang.

Lp.

Zadanie nr

Kryteria

1

1

  1. Überprüfung des technischen Zustands grundlegender Fahrzeugelemente, die für die Verkehrssicherheit verantwortlich sind – die Prüfungsperson muss zeigen, dass sie in der Lage ist, Folgendes zu überprüfen: a) Ölstand im Motor, b) Kühlmittelstand, c) Bremsflüssigkeitsstand, d) Scheibenwaschwasserstand, e) Funktionsweise des Hupe, f) Funktionsweise der Standlichter/Parklichter, g) Funktionsweise des Abblendlichts, h) Funktionsweise des Fernlichts, i) Funktionsweise der Bremslichter „STOP”, j) Funktionsweise der Rückfahrscheinwerfer, k) Funktionsweise der Blinkleuchten, l) Funktionsweise der Warnblinklichter, m) Funktionsweise der hinteren Nebelscheinwerfer. Ausführungsweise des Teils der Aufgabe gemäß Punkt 1: – Die Prüfungsperson hat nicht mehr als 5 Minuten für die Durchführung der Tätigkeiten, – Die Prüfungsperson sollte zumindest angeben können, wo und mit welchen Instrumenten oder Anzeigen der Stand der entsprechenden Flüssigkeiten im Fahrzeug überprüft wird, – Bei der Überprüfung der Lichter gemäß Punkt i oder j kann die Prüfungsperson den Prüfer bitten, die Funktion des externen Lichts zu bestätigen, – Die zufällige Auswahl der Elemente der Tätigkeit für jede geprüfte Person wird vom Prüfungszentrum mithilfe eines Computers durchgeführt. Das Gerät wählt 1 Element aus den in den Punkten a-e angegebenen Elementen sowie 1 Element aus den in den Punkten f-m angegebenen Elementen aus.
  2. Richtiges Einstellen des Fahrersitzes, der Spiegel, der Kopfstützen und das Anlegen des Sicherheitsgurts (falls das Fahrzeug damit ausgestattet ist), Überprüfen, ob die Fahrzeugtüren geschlossen sind, und Einschalten der für die Fahrt im Straßenverkehr erforderlichen Lichter. Ausführungsweise des Teils der Aufgabe gemäß Punkt 2: – Im linken Spiegel sollte der Fahrer den linken Fahrzeugseite und den linken Bereich hinter dem Fahrzeug sehen können, – Im rechten Spiegel sollte der Fahrer die rechte Fahrzeugseite und den rechten Bereich hinter dem Fahrzeug sehen können, – Im Innenrückspiegel sollte der Fahrer den Bereich hinter dem Fahrzeug durch die Heckscheibe sehen können, – Die Kopfstützen sollten nahe am Kopf auf Kopfhöhe eingestellt sein.

Lp.

Zadanie nr

Kryteria

2

2

1) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu;

2) płynne ruszenie:
a) opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego – w przypadku gdy jest uruchomiony,
b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

3) płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu, ( w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka);

4) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk ( nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu);

5) nienajeżdżanie na pachołki lub tyczki oraz niepotrącanie ich;

6) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu:
w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu,

Lp.

Zadanie nr

Kryteria

3

7

Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć – osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu, zwalniając go.

2. ruch drogowy, realizowane są zadania:
Poz.

Zadanie egzaminacyjne

Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego

Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości

Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości

Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu

Przejazd przez skrzyżowania równorzędne (trzy- i czterowlotowe)

Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A-7, B-20, D- 1 oraz w połączeniu z tabliczkami T-6a i T-6c) określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną

Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy

Przejazd przez skrzyżowania dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*

Przejazd przez przejścia dla pieszych

Wykonanie jednego z następujących manewrów parkowania (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowegow zakresie prawa jazdy kategorii B i B1):

– prostopadłe – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,

– skośne – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,

– równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania – możliwa jedna korekta toru jazdy) – wjazd tyłem wyjazd przodem, przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2-krotność długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku gdy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik. W przypadku błędnego wykonania manewru parkowania możliwe jest wykonanie manewru w innym miejscu wskazanym przez egzaminatora, a w razie braku możliwości znalezienia miejsca do wykonania manewru dopuszcza się zamiennie wykonanie innego manewru parkowania

Wykonanie manewru zawracania na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B1 i B):

– możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.),

– zawracanie musi odbyć się przy użyciu bieguwstecznego,

– miejsce do zawracania wyznacza egzaminator

Przejazd przez torowisko tramwajowe** i kolejowe*

Przejazd przez tunel*

Przejazd obok przystanku tramwajowego** i autobusowego

Wykonanie manewru wyprzedzania

Wykonanie manewru omijania

Wykonanie manewru wymijania (dla kategorii A1, A2, A przy prędkości co najmniej 50 km/h)

Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu

Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo i prawo

Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania) – manewr nie dotyczy kategorii AM i T prawa jazdy

Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych – zadanie nieobowiązkowe

Kryteria oceny:

Osoba egzaminowana uzyskuje:
1. wynik pozytywny – jeżeli poprawnie wykona zadania ujęte w powyższych tabelach.
2. wynik negatywny – jeżeli osoba egzaminowana:
A. dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne,
B. egzamin został przerwany przez egzaminatora gdyż zachowanie osoby
egzaminowanej zagrażało bezpośrednia życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego:
Przez zachowanie zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu na placu manewrowym uważa się:
1. przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowiska,
2. najechanie albo potrącenie pachołka lub tyczki,
3. dwukrotne nieprawidłowe ruszenie pojazdem z miejsca do przodu na wzniesieniu.
Przypadki zakwalifikowane jako zagrożenie bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego;

Spowodowanie kolizji drogowej

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym

Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu

Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd

Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania

8.1 sygnałów świetlnych,
8.2 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,
8.3 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego

Niezastosowanie się do znaków:
9.1 „stop”,
9.2 „zakaz wjazdu”,
9.3 „zakaz skręcania w lewo”,
9.4 „zakaz skręcania w prawo”,
9.5 „nakaz jazdy …”*,
9.6 wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu,
9.7 „linia podwójna ciągła”

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:
10.1 na skrzyżowaniu,
10.2 pojazdom szynowym,
10.3 rowerzystom,
10.4 podczas zmiany pasa ruchu,

10.5 w razie przecinania się poza skrzyżowaniem
kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających
się po tej samej drodze,
10.6 podczas włączania się do ruchu,
10.7 podczas cofania

 

10.5 when routes or tracks of vehicles moving on the
same road cross in a place other than a junction,
10.6 when merging into traffic,
10.7 when reversing

Naruszenie zakazu zawracania

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h

Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania

14.1 na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,
14.2 przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
14.3 na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,
14.4 na skrzyżowaniach,
14.5 na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,
14.6 na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi

Niezastosowanie się do znaku „zakaz wyprzedzania”

Wyprzedzanie z niewłaściwej strony